MENUMENU

GET FREE LEGAL
CONSULTATION

CALL US FOR MORE
+27 18 293 1133/44
  EMAIL US

HOW TO INSTRUCT US

Tydens COVID 19:
Voltooi ons kliente mandaat vorm, betaal jou eerste konsultasie fooi van R500.00, Sms of Whatsapp bewys van betaling na 082 255 2484 en een van ons prokureurs sal u skakel vir 'n telefoniese konsultasie.

During COVID 19:
Complete our client mandate form, pay your first consultation of R500.00, Sms or Whatsapp proof of payment to 082 255 2484 and one our attorneys will call you for a telephonic consultation.

BESONDERHEDE VAN KLIËNT / PARTICULARS OF CLIENT


BESONDERHEDE VAN NAASBESTAANDE / PARTICULARS NEXT OF KIN


I, the undersigned, do hereby nominate and appoint the director(s) or partner(s) of HORN DU PLESSIS INCORPORATED, with power of substitution (hereinafter called “the Attorney”), to render professional legal services to me, which shall include the right to prosecute / defend proceedings in any competent court on my behalf and to take all steps which the Attorney may deem necessary.

1. I agree:-

1.1 that the Attorney is entitled to charge fees on an attorney-and-own client scale, for services rendered;

1.2 that such fees on an attorney-and-own-client scale, shall be calculated in accordance with customary fees charged in the profession;

1.3 to the following hourly tariff, where applicable:

Attorney – 10 years plus experience 1,500.00 per hour

Attorney – 5 years plus experience 1,200.00 per hour

Professional Assistant 900.00 per hour

Assistant / Articled Clerk 600.00 per hour

1.4 the above hourly tariff shall automatically escalate annually on 1 April with a rate between 8% and 10 %.

2. I agree:-

2.1 that expenses will reasonably have to be incurred, and I accept responsibility to pay such disbursements on demand;

2.2 that I shall be personally responsible to pay in full all disbursements incurred by the Attorney in respect of fees of service providers (advocates, experts and assessors) who the Attorney will be entitled to appoint in his sole discretion when he deems necessary, as principal viz a viz such service providers;

3. I agree that the following shall apply in connection with the prosecution / defence of my action in any competent court:-

3.1 the Attorney’s fees for services rendered shall not be based on any tariff applicable in any court, but shall be calculated on the basis set out herein;

3.2 I understand that a distinction exists between party-and-party costs, and attorney-and-own-client costs. I understand that party-and-party costs are those, which, if I am unsuccessful, I may be responsible to pay to the successful party, whilst attorney-and-own-client costs, are those as set out herein, which I will have to pay to the Attorney irrespective of whether I am successful or not, and irrespective of whether I am able to recover party-and-party costs from the opposition party.

4. I agree that:-

4.1 the Attorney is entitled to render interim accounts in respect of fees and disbursements and at the conclusion of the matter shall render a final account;

4.2 in respect of fees, the Attorney shall set out a cryptic description of the work done by him, together with the total of hours spent in execution thereof;

4.3 should I require the Attorney to furnish me with a detailed specified account in respect of services rendered, and in the event of the total of such detailed specified account being higher than the total set out in 4.2 above, I accept responsibility to pay such higher account, pay the costs incurred in preparation and drafting of such account, which may include the costs of a cost consultant;

4.4 if I do not object in writing to the account, or request a specified detailed account, within 7 (SEVEN) days of receipt of the account, I will be deemed to have waived any right which I may have in respect thereof, accepted the account as fair and reasonable;

4.5 interest will be charged at 10,00% on any fees and disbursements due and owing for more than 30 (THIRTY) days, until date of payment.

5. I confirm that:-

5.1 the Attorney may withdraw as my Attorney, for good cause, or in the event of my failing to pay any fees or disbursements in terms of this agreement;

5.2 I have the right to terminate the mandate given in terms hereof, by giving written notice of such termination;

5.3 In such event the Attorney shall be entitled to retain all documentation in his possession, whether prepared by him or not, until the full amount outstanding in respect of fees and disbursements, together with interest is paid.

6. I agree that:-

6.1 the Attorney shall, from time to time, and in his sole discretion, be entitled to require a deposit to cover his fees and disbursements and that such deposit shall be payable on demand into the Trust account of the Attorney;

6.2 I authorize the Attorney to collect or receive any money on my behalf, and to recover there from any fees and disbursements owing by me, before the balance is paid out to me.

7. Where I act on behalf of a Corporate Entity (Body Corporate, Trust, Company, Close Corporation, etc), I herewith bind myself as surety and co-principal debtor to the Attorney in respect of all amounts due and owing to the Attorney.

8. I choose the street address on the face hereof as my domicilium citandi et executandi, for purposes of all notices and processes arising out of this agreement.

Ek, die ondergetekende, benoem en stel hiermee die direkteur(e) of vennoot(e) van HORN DU PLESSIS INGELYF, met mag van substitusie (hierna genoem “die Prokureur”), om professionele regsdienste aan my te lewer, wat insluit om namens my aksie in te stel of te verdedig in enige gepaste hof, en alle stappe te neem wat die Prokureur nodig of wenslik ag.

1. Ek stem toe:

1.1 dat die Prokureur geregtig is om fooie vir enige dienste gelewer, te hef op prokureur-eie-kliënt skaal;

1.2 dat sodanige fooie op prokureur-eie-kliënt skaal bereken sal word in ooreenstemming met gebruiklike fooie gehef vir die betrokke professie;

1.3 tot die volgende uurlikse tarief, waar toepaslik-

Prokureur – 10 jaar plus ervaring 1,500.00 per uur

Prokureur – 5 jaar plus ervaring 1,200.00 per uur

Professionele Assistent 900.00 per uur

Assistent / Ingeskrewe Klerk 600.00 per uur

1.4 bogemelde uurlikse tarief sal jaarliks op 1 April, outomaties verhoog word tussen 8% en 10%.

2. Ek stem toe:-

2.1 dat uitgawes redelikerwys aangegaan moet word, en erken aanspreeklikheid om sodanige uitgawes te betaal;

2.2 dat ek persoonlik aanspreeklik is vir die volle vereffening van alle uitgawes aangegaan deur die Prokureur ten aansien van diensverskaffers (advokate, deskundiges en assessors), wie die Prokureur geregtig is om in sy eie diskresie aan te stel, as hoofskuldenaar viz a viz sodanige diensverskaffers.

3. Ek stem toe dat die volgende sal geld ten opsigte van die instelling verdediging van aksie in enige gepaste hof:

3.1 die Prokureur se fooie vir dienste gelewer sal nie gehef word op die tarief van toepassing in sodanige hof nie, maar sal gehef word op wyse hierin gestel;

3.2 ek verstaan dat party-en-party koste en prokureur-en-eie-kliënt koste onderskeibaar is. Ek verstaan dat party-en-party koste die koste is wat ek, indien onsuksesvol, die suksesvolle party van my kan verhaal, indien suksesvol, geregtig sal wees om van die ander party te verhaal, terwyl prokureur-en-eie-kliënt koste, in terme hiervan gehef sal word, welke ek moet betaal, of ek suksesvol was of nie, en nieteenstaande of party-en-party koste verhaalbaar is, aldan nie.

4. Ek stem toe dat:-

4.1 die Prokureur geregtig is om tussentydse rekeninge te lewer ten aansien van fooie en uitgawes en by afhandeling van die aangeleentheid ‘n finale rekening sal lewer;

4.2 ten aansien van fooie, mag die Prokureur ‘n kriptiese beskrywing verskaf van die werk gedoen, tesame met die aantal ure in uitvoering daarvan spandeer;

4.3 indien ek vereis dat die Prokureur ‘n gedetailleerde gespesifiseerde rekening verskaf van die dienste gelewer, en indien die totaal van sodanige gespesifiseerde rekening die totaal van die rekening in 4.2 hierby te bowe gaan, aanvaar ek aanspreeklikheid om sodanige hoër bedrag te betaal, die koste ter voorbereiding en opstel van sodanige rekening te betaal, welke koste van ‘n kostekonsultant mag insluit;

4.4 indien ek nie binne 7 (SEWE) dae na ontvangs van ‘n rekening skriftelik daarteen beswaar aanteken nie, of ‘n gespesifiseerde rekening vereis nie, word geag dat ek afstand gedoen het van enige reg wat ek mag hê ten aansien daarvan, aanvaar het dat die rekening billik en redelik is;

4.5 rente gehef word teen 10,00% op alle fooie en uitgawes wat verskuldig is vir meer as 30 (DERTIG) dae tot datum van betaling.

5. Ek bevestig dat:-

5.1 die Prokureur mag onttrek as my prokureur vir enige goeie rede, insluitende my versuim om fooie en uitgawes in terme hiervan te betaal;

5.2 ek is geregtig om die mandaat hiermee gegee, te beëindig deur skriftelike kennisgewing van sodanige beëindiging te gee.

5.3 In beide gevalle is die Prokureur geregtig om alle dokumentasie, of dit deur hom opgestel is, of nie, te behou tot datum van volle vereffening van alle fooie, uitgawes en rentes daarop.

6. Ek stem toe dat:

6.1 die Prokureur, van tyd tot tyd, in sy eie diskresie, geregtig is om te vereis dat ‘n deposito voorsien word as dekking van fooie of uitgawes en dat sodanige deposito op versoek in die Trustrekening van die Prokureur gedeponeer moet word;

6.2 hiermee magtig ek die Prokureur om namens my enige geld te verhaal of te ontvang en enige fooie en uitgawes deur my verskuldig, daarvan te verreken, alvorens die balans aan my uitbetaal word.

7. Waar ek optree namens ‘n Regsentiteit (Regspersoon, Trust, Maatskappy, Beslote Korporasie, ens), verbind ek myself as borg en medehoofskuldenaar teenoor die Prokureur vir alle bedrae aan die Prokureur verskuldig.

8. Ek wys my straatadres op die keersy hiervan, aan as domicilium citandi et executandi, vir doeleindes van alle kennisgewings en prosesstukke, voortspruitend hieruit.

BANKBESONDERHEDE // BANKING DETAILS
Rek Naam // Acc Name: HORN DU PLESSIS INC.
Bank: ENB // FNB
Rek No // Acc No: 6206 0055 970
Takkode // Branch Code: 240-438
Verwysing // Reference: